Obecní knihovna Petrov
Naposledy aktualizováno: 14.01.2019 11:07:23

 

 KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovny Petrov

 

V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny Petrov, schválenou zastupitelstvem obce dne 9.1.2003 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb, je vydán tento knihovní řád:

 

 I. Základní ustanovení

 

 Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna Petrov je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Jsou to zejména:
a) výpůjční služby dokumentů (knih, periodik...) prezenční a absenční
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- přístup na internet
d) propagační služby:
- informační lekce o knihovně
- pořádání besed pro žáky a nejširší veřejnost
- aktualizace www stránek knihovny

Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů a sankční poplatky.

2. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovní řádu (dále jen KŘ) ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3 Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Uživatele do 15 let registruje rodič/zákonný zástupce a svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že odpovídá za dodržování KŘ ze strany dítěte a za správnost údajů uvedených v přihlášce. Rodič/zákonný zástupce je povinen uvést své osobní údaje na přihlášce a prokázat se občanským průkazem za účelem ověření platných informací v přihlášce.
Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí uživatel. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu.

2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů.

3. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění) a ostatní předpisy.

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6 Způsoby půjčování

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8 Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu (ústně, písemně, online).

 

Čl. 9 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 100 dní. Po této lhůtě již není možno prolongaci uskutečnit a uživatel je povinen výpůjčky neprodleně vrátit.

V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10  Vracení vypůjčeného dokumentu

 

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.


3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.


4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení dle platného Ceníku (sankční poplatky - upomínky).


5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.


6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 12 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.


3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.


4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.


2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.


3. Ztráta průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 14 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: "Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.").

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimky z KŘ povoluje starosta obce

2. Nedílnou součástí KŘ jsou 2 přílohy

3. Ruší se KŘ ze dne 21.10.2010

4. Tento KŘ byl schválen zastupitelstvem obce dne 20.9.2018, platí na dobu neurčitou

5. Účinnost KŘ 1.1.2019

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny Petrov

2. Poučení o ochraně osobních údajů

 

V Petrově dne 20.9.2018

 

 
Proces zabral 0.0047 sekund času a 0.74MB paměti.