Obecní knihovna Petrov
Naposledy aktualizováno: 14.01.2019 11:07:23

.OBEC PETROV

 

Petrov  je zemědělská a především vinařská obec ležící v nejmalebnějším koutu Jižní Moravy, ve střední části Dolnomoravského úvalu v oblasti zvané Slovácko. Najdete ji 3,5 km jihovýchodně od Strážnice a 15 km od Hodonína. Obcí prochází silnice 1.třídy I/55 spojující Hodonín a Strážnici, železniční trať Hodonín-Veselí nad Moravou a do blízké slovenské Skalice je to 5 km. Obec leží v nadmořské výšce 180 m na štěrkové terase údolní nivy řeky Moravy, do jihovýchodní části katastru zasahuje úpatí masívu Bílých Karpat. Rozloha katastru je 1147 ha, v obci žije zhruba 1400 obyvatel, z toho v produktivn;ím věku 700, průměrný věk 38 let. Každá domácnost má možnost připojení k rozvodu zemního plynu a napojení na vodovodní řád. V obci je pošta, mateřská školka , pětitřídní základní škola, různé obchody, restaurace, ordinace lékařů a v roce 2000 byl vysvěcen nový kostel sv.Václava. Petrov je znám především ojedinělým souborem původních vinných sklepů- Plže, který byl vyhlášen v roce 1983 památkovou rezervací lidové architektury. Do Petrova lze přijet i po vodě, protože obcí prochází Baťův kanál. Snahou obecního úřadu je znovu rozvinout tradici lázeňství, která využíváním sirnatých vod sahá až k roku 1580.

 

 Z DĚJIN PETROVA

 

 Vznik obce a jejího názvu: Místní pověst praví, že v krajině kde nyní leží Petrov býval pustý les, v něm se usadil zbojník Petr se svou družinou a konal loupežné výpravy. Petr žil spokojeně nikým nerušen, až jednou si na lup vyjel sám a už se nevrátil. Jeho družina ho hledala marně, a když už neměli vůdce, neloupili, usadili se u vody a začali rybařit, sázeli plodiny, káceli les, zakládali pole a louky a tak vznikl Petrov. Té části, kde se usadili první rybáři, se říká Rybáře a zbojnické sídlo bylo snad tam, jak se dnes polím říká Čertoryje. Historická pravda však bývá zpravidla daleko prostší.

 

 

 ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE

 

Osídlení Petrovska je starodávné, jak dosvědčují četné archeologické nálezy. Zvláště návrší nad vodami Petrovskými byla osidlována zemědělským lidem od starší doby bronzové. Nalezly se zde i stopy po dočasném pobytu Germánů a Římanů (zvláště římské mince). Ale nejvíc je nálezů staroslovanských, jmenovitě ze střední a mladší doby hradištní. Staré osídlení zanikalo za válečných dob a postupně se obnovovalo, když Přemyslovci dobývali jihovýchodní Moravu a připojovali ji k českému státu. Svým věrným bojovníkům dávali v léno dobytá území. Prvními známými držiteli byli páni z Kravař (asi od r. 1330). Osídlení obce náleželo plánovanému rozšíření „osad“ panstva. Vzdálenost mezi Strážnicí a Sudoměřicemi byla dost veliká, aby někdy uprostřed mohla být založena nová obec na velmi důležité obchodní cestě (již dříve tudy procházela obchodní stezka ze severu Moravy na  dnešní Slovensko). V Petrově strážnický pán usadil některé poddané rolníky, vinaře a při řece Moravě rybáře, kteří vystavěli novou obec a začali obdělávat pole. Tím pánem byl Petr z Kravař a ze Strážnice a pravděpodobně někdy v desítiletí 1391 – 1400 založil Petrov. Jméno nové Petrovy osady se postupně vyvinulo ze zakladatelova jména: statek Petruóv - majetek Petrův - PETROV.

 

První dochovaná písemná zmínka o Petrově, kterou vydal právem zakladatele obce v roce 1412, pojednává o tzv. odúmrťi. Dále Petr z Kravař a ze Strážnice udělil Petrovu právo tzv. poručenství o vlastním majetku, tedy možnost s ním nakládat. Roku 1417 stanovil horenské právo, které obsahovalo přísné předpisy pro opatrování vinohradů a pro prodej vína. Pravděpodobně už tehdy byly upravovány vinné sklepy Plže (zápis „jeden plž v hliníku“,tj. sklep). Nejdelší sklep měří 35 sklepů.

 

Správní a hospodářský význam vzrostl, když se v roce 1416 se stal Petr zemským hejtmanem moravským a převzal i vedení strany husitské na Moravě. Blízká Strážnice se stala nejsilnější baštou husitství na Moravě. Když pak došlo ke známým husitským válkám,  bylo pustošeno celé strážnické panství a též Petrov vyhořel.

 

V Petrově bylo v té době asi 230 obyvatel. Obec zatraktivnila žerotínská politika, neboť získavala další privilegia. Mohli se pořádat sobotní trhy, spolu ze Strážnicí měla zaručenou pozemkovou rentu a bylo velmi podporováno stěhování se obyvatel do Petrova. Roku 1514 založili bratři Jan a Bartoloměj ze Žerotína před Petrovem při cestě do Strážnice novou ves sobě poddanou, Zvolenov,  od roku 1545 jmenovanou jako Bobalov, patrně podle nejčastějšího příjmení.

Obec měla ve svém majetku okolní lesy, louky a pole. Příjmy zvyšovaly poplatky z jarmarků a trhových míst, z prodeje vína a jiných obchodů. K rozvoji obchodu přispěla i skutečnost, že blízko města vedla obchodní cesta.V roce 1547 byl v Petrově na Radějovském potoku založen mlýn.

 

Kulturní a stavební rozvoj ovlivnilo objevení sirnatého pramenu. Ten začal být hojně používán pro své léčivé účinky k léčení a byly vybudovány lázně. K rozšíření známosti o nich přispěly i odborné latinské spisy Tomáše Jordána z Klauznburku z roku 1580. Na nejstarší (Fabriciově) mapě Moravy z roku 1569 je Petrov označen jako lázně, Luhačovice ještě ne. 

Význam obce se promítal i do staveb, které byly budovány. Byl vystavěn kostel, bratrský sbor, škola a hřbitovy. Tyto stavby byly určeny i pro obyvatele Strážnice. Obyvatelstva přibývalo, rozšiřovala se proto plocha obce kácením lesních a křovinatých porostů a rozšiřovaly se i vinohrady. Každá obec měla svého fojta (představeného), konšely (radní) a pečeť. Radnice v Petrově je i s vytesanými nápisy z tohoto období.

Neblahé časy nastávají od poloviny 16. století až po rok 1708 kdy obě vesnice trpí útoky Turků, Kuruků apod. Vojáci leželi v obcích a brali vše co nalezli. Způsobili velké škody. Mnoho lidí bylo pobito, pozajímáno, pomřelo na nemoci nebo se rozutíkalo. Přišla doba úpadku. Petrovský kostel i sbor byly opuštěny a rozbořeny, stejně tak jako mnohé usedlosti. Roku 1628 se musel  strážnický pán Jan Jetřich ze Žerotína pro víru vystěhovat a panství koupil plukovník František de Magno. Roku 1775 bylo v Petrově zapsáno 79 domovních čísel, mezi nimi obecní škola, panská hospoda, lázně a palírna.

 

O škole v Petrově po roku 1800 jsou paměti, že to byla došková chaloupka, v níž učil od roku 1805 Josef Střelecký později vyučoval v obecním domě č. 66. Obě obce s přispěním patrona Magnise postavily roku 1842 novou školu.

 Dopravě přispěla stavba železnice z Veselí do Sudoměřic v roce 1887 a přípojky do Rohatce na hlavní trať v roce 1889. Zastávka v Petrově byla povolena 1890.

 V posledních desetiletích 19. století začaly vinnou nedbalých nájemců, lázně v Petrově upadat. Pak ale se stal nájemcem a později majitelem hostince podnikavý židovský obchodník, který lázně zase upravil. Podniku se dařilo, lázeňských hostí přibývalo a ti šířili zkušenosti, že petrovská léčivá voda je mnohem účinnější než v okolních lázních. Obec to velmi zatraktivnilo.

 

Plže byly příjemným společenským střediskem a v letech před 1.sv. válkou se staly oblíbeným výletním místem strážnických spolků, zejména čtenářsko-pěvecké Besedy a studenti gymnázia zde pořádali Majáles.

 

V roce 1904 se mnoho mužů vystě­hovalo do Ameriky (někteří tu ženy a děti nechali, ty později přijely za nimi. Za petrovskou hospodou se usadilo několik cikán­ských rodin,  postavily si dvě  chaty.

Roku 1908 byla postavena nová škola.

Časté pohromy působily povodně a požáry. Roku 1911 byl založen hasičský sbor. Obec měla svou  cihelnu, výroba se nevyplácela, proto se roku 1910 přestalo pálit. Také petrovský mlýn číslo 154 byl roku 1913 prodán Josefu Zezulovi a proměněn v rolnické obydlí.

 

Během první světové války konalo službu 267 mužů z Petrova. Půdu obhospodařovaly ženy a děti. Dne 1. května 1919 na rozhraní Petrova a Zvolenova zasazena lípa Svobody. Dne 28. října 1921 před školou odhalen pomník padlým a zemřelým ve světové válce, pořízený ze sbírek petrovských rodáků žijících v Americe. Dne 15.6.1919 se konaly první obecní volby. Během pozemkové reformy, kdy byla prováděna parcelace, vzniklo mnoho sporů mezi Petrovem a Zvolenem. Roku 1928 byly obě obce úředně sloučeny pod názvem Petrov, Zvolenov zanikl.

 

Další důležité události:

1925 postavila obec betonový most přes potok

1927 znovu zařídil alkalicko-sirnato-železité lázně židovský hostinský Julius Hahn

1930 elektrifikace obce

1934 stavba plavebního a závlahového kanálu, kterou prováděla firma Baťa

1936 regulace Radějovky

 

Zlým úkazem doby byla hospodářská krize. Ještě horší časy nastaly roku 1939, kdy se odtrhlo Slovensko a zbytek Moravy byl obsazen Němci. V obci i přes to vznikla pobočka strážnického Sokola, čtenářsko-ochotnická jednota, spolek venkovské Omladiny a v byla rozšířena knihovna. V roce 1928 vznikl Sportovní klub Petrov.

 

II. světová válka přinesla různé útrapy. Začalo se vázané hospodářství, denní potřeby byly pouze na lístky a protože nastával nedostatek, začal se rozmáhat černý obchod. Mnoho místních obyvatel bylo zatčeno popř. posláno do koncentračního tábora. Hahnův hostinec přešel do majetku Aloise Grosmana, který zde zřídil čistírnu a prádelnu.  Jejich majetek po II. sv. válce  převzal do správy MNV. Za druhé světové války sloužily Plže jako kryty, když se v okolí Petrova i v něm samotném  bojovalo. Vesnice byla osvobozena z velkými ztrátami v 7 hodin ráno dne 13. dubna 1945.

Po osvobození se ujal práce revoluční národní výbor. Dne 23. 4. 1949 MNV převzal lázně do národní správy. V témže roce byla otevřena betonová silnice do Hodonína. Lázeňský hostinec byl roku 1956 prodán Jednotě Hodonín. Veřejná knihovna byla založena roku 1923, kdy měla 448 svazků, roku 1949 jich bylo asi 800 svazků. Rozšířena byla bytová výstavba, vzniklo několik nových ulic. V roce 1951 bylo utvořeno družstvo na konci obce směrem na vinohrady. V JZD bylo zřízeno pro děti družstevnic tzv. útulek. V roce 1963 bylo sloučeno z JZD v Sudoměřicích pod názvem JZD Dolina a sídlem v Petrově.

 

V roce 1970 – 1972 byla vystavěna nádražní budova, která jako jediná v Evropě je kruhového tvaru.

 

 SOUČASNOST

 

 Z minulosti se přesuňme do současnosti obce Petrov. Dnes se v obci nachází nevelké „podniky“ soukromých podnikatelů – občanů. Nachází se zde prodejna textilu paní Brydlákové, na začátku Petrova je autobazar pana Martinka. Mezi další podnikatelské subjekty patří firma ROLLO zabývající se výrobou a prodejem stínící techniky, firma ZETA – prodej zemědělské techniky a PNEU SERVIS. 

Petrov dbá o rozvoj turistického ruchu. Velkým lákadlem k prosperaci obce je památková rezervace Plže, historické stavby –zvonice, staré typické obydlí nebo například kapličky.

Roku 2002 bylo také slavnostně otevřeno přístaviště Baťova kanálu, na které přijel osobně i Tomáš Baťa. Proběhly rozsáhlé rekonstrukce přístaviště, wc i občerstvení u Baťova kanálu.

Dále zde vzniká nový sportovně rekreační areál. Dnes je již k  dispozici tenisová hala a dva venkovní kurty, dvě  bowlingové dráhy, restaurace a plánovanuje se i  spinning. Do budoucna se má začít se stavbou nových lázní s ubytováním.

 

V obci se koná každoročně v  Plžích spousta kulturních akcí například Senioři, Den vinařů, Hasičská noc, Rybářská noc a noc sportovců. Udržuje se i spousta tradic (např. fašaňk, hody).

Obec každoročně pořádá Noc s Andersenem, oslavy Dne matek spojené s vítáním narozených dětí, Petrovský kotlík, Čertovské harašení a další akce.   

 
Proces zabral 0.0083 sekund času a 0.77MB paměti.